Wetenwaardigheden voor elk lid

Hieronder staat een overzicht met feiten die gelden voor elk actief lid van Harmonie St. Gerlachus. Uiteraard zijn hier en daar, in overleg, uitzonderingen.


Je krijgt een instrument

• Je dient hiermee zorgvuldig om te gaan
• Voor advies over onderhoud raadpleeg je je
opleider of collega muzikanten
• Vóór eventuele reparatie of onderhoudsuitgaven
neem je contact op met de penningmeester
• Je mag het instrument alléén gebruiken voor
activiteiten binnen de harmonie
• Kleine materialen schaf je voor eigen rekening
zelf aan

Je volgt lessen

• Je hebt de plicht deze lessen te bezoeken en de
lesstof door te nemen
• Als je verhinderd bent meldt je je af bij de
opleider én bij de contactpersoon van de
opleidingscommissie
• Kleine materialen en lesboeken schaf je voor
eigen rekening zelf aan
Je neemt deel aan de examens
Opmerking:
Indien een leerling bij de eerste keer opgaan
voor een examen meteen slaagt neemt de
harmonie het examengeld voor haar rekening.

Je maakt al snel samen met anderen muziek

• Ná ongeveer één à anderhalf jaar les wordt je
geacht lid te worden van het Opleidings Orkest
Gerlachus
• Als je verhinderd bent meldt je je af in MyOrchestra

Je krijgt een uniform

• Je dient hiermee zorgvuldig om te gaan en bij
concerten (in overleg) en straatoptredens verschijnt iedereen in uniform

Je kunt je hobby in verenigingsverband
beoefenen

• Bij repetities en uitvoeringen behoor je
aanwezig te zijn
• Als je verhinderd bent meldt je je af in MyOrchestra
• Je bent vroegtijdig aanwezig voor de repetitie
• Je helpt mee het repetitielokaal in te richten
• Je houdt de repetitie discipline in acht
• Je helpt mee het repetitielokaal op te ruimen
• Je helpt anderen (b.v. slagwerk op te ruimen)

Je doet mee aan het geven van concerten

• Je dient ruim op tijd vóór een concert aanwezig
te zijn.
• Je volgt de aanwijzingen van de dirigent

Je doet mee met “buiten optredens”

• Je volgt de aanwijzingen van de tamboer maître
• Je neemt de discipline in acht
• Je verschijnt in uniform met zwarte schoenen

Je eigen mening wordt op prijs gesteld

• Je ventileert je mening op vergadering(-en) of
bij dirigent c.q. bestuur

Je inbreng is belangrijk

• Je neemt deel aan commissies en werkgroepen

Je beperkt de kosten van je hobby

• Je doet mee aan;
-Oud papierinzameling (ouder dan 18 jaar.)
-Donateurskaartenactie
-Jaarmarkt
-Andere financiële acties

De harmonie biedt meer

Je doet mee aan activiteiten als;
Concertreizen
Gerlachusavond
Speurtochten
Uitststapjes
e.d.