Opbouw opleiding

Zoals al eerder gezegd bestaat de opleiding uit de volgende stappen:

Blokfluit/Solfège (voorbereidend instrumentaal onderwijs, VIO)
Instrumentles
Doorstroom naar orkesten

Blokfluit / Solfège (VIO)

Jonge leerlingen (groep 4) beginnen met de opleiding blokfluit/solfège; een frans
woord voor notenleer. Wat wordt daarmee bedoeld? Bij het leren van de
Nederlandse taal gebruiken we de letters van het alfabet om woorden en zinnen
te kunnen maken. In de muziektaal gebruiken we andere tekens, muzieknoten op
notenbalk, sleutels, maatsoorten e.d.. Deze tekens samen noemen we de
notenleer ofwel solfège. Iedere muzikant moet deze taal kunnen lezen en
begrijpen om een muziekinstrument te kunnen bespelen. Hoe pakken we dit
aan? De muzieknoten gaan we benoemen en ritmes gaan we met de stem
uitvoeren. Hierdoor worden de tekens die we leren, al snel muziek. In het VIO
worden hierin de eerste stappen gezet, waarbij we gebruik maken van de
blokfluit om ritme en melodie samen te brengen.

Dit gedeelte van de opleiding duurt een jaar. Duur van de les is 45 minuten.

Een leerling kan starten met de blokfluit/solfège (VIO) opleiding als hij of zij op
school overgaat naar groep 4. De groepen bestaan uit maximaal 10 leerlingen.
Het lesmateriaal wordt tijdens de les uitgedeeld. Zelf moet worden gezorgd voor
een klapper (A4-formaat), schrijfmateriaal en papier. Aanschaf van de blokfluit is
voor eigen rekening maar men kan volstaan met een eenvoudige uitvoering.


Instrumentles

De instrumentles start na het jaar blokfluit/solfègeopleiding. Hier moet een keuze
gemaakt worden, uitgaande van de volgende punten:

– Wens van leerling en ouders
– Ontwikkeling en aanleg tijdens de solfège
– Advies van de docent.
– Visie van de vereniging (o.a. behoefte aan bepaalde instrumenten in het
harmonieorkest.)

Er wordt ook vooruit gekeken: het is namelijk belangrijk dat een muzikant
uiteindelijk een plaats krijgt en zich thuis voelt in een bepaalde groep van de
vereniging. Een klein voorbeeld: een hobo is een echt solo instrument. Dit vraagt
om een bepaalde inzet en persoonlijkheid van de leerling.
Alle punten worden naast elkaar gelegd om zo voor iedereen de best mogelijke
keuze te maken.

De leerling krijgt van de vereniging een instrument in bruikleen. Vervolgens krijgt
de leerling een leraar toegewezen. De leraar begint met uitleg over het
instrument, technieken, grepen, enz.. Ook geeft de leraar aan welke inzet
gevraagd wordt, zowel tijdens de les als thuis. En natuurlijk niet te vergeten, legt
de leraar uit hoe er om moet worden gegaan met het instrument: schoonmaken,
onderhoud, e.d.. De leerling is hier zelf verantwoordelijk voor. Bij problemen of
vragen over het functioneren van het instrument kan contact worden
opgenomen met je contactpersoon in de opleidingscommissie.

Sommige leraren geven in het begin les aan enkele startende leerlingen samen.
Bij de eerste lessen is dat vaak leuker en werkt dit goed voor de kinderen.

Samenspeellessen zullen tijdens de hele opleiding terugkomen, daar waar dat
mogelijk is. Hierbij worden leerlingen van hetzelfde niveau geleerd om naar
elkaar te luisteren, samen te spelen en vooral ook om samen plezier te maken
met muziek.

De leraren voor onze vereniging worden geworven via Stichting Opmaat, die erop
toeziet dat de opleiding aan de maatstaven voldoet voor het halen van de
officieel erkende diploma’s HAFA A, B, C of D.

Het opleidingtraject van de instrument les is voor elke leerling verschillend van
duur. Dit heeft alles te maken met aanleg en inzet van de leerling enerzijds en de
moeilijkheid van het instrument anderzijds. De door de harmonie gesubsidieerde
lesperiode bedraagt 5 jaar. Natuurlijk blijft het mogelijk na die periode les te
nemen, zij het dan niet meer gesubsidieerd, waardoor het lesgeld hoger wordt.

Ander instrument
Het komt soms voor dat een leerling kiest voor een instrument, maar dat tijdens
de lessen blijkt dat het niet zo goed lukt. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben
met lippen, een beugel, de lichaamsbouw. Samen wordt dan bekeken of een
ander instrument beter is.

Beoordeling
Ieder onderdeel van de opleiding wordt beoordeeld. Hierbij wordt niet alleen
gekeken naar talent, maar ook naar inzet van de leerling. Dit wordt gedaan om de
leerling zo goed mogelijk door de opleiding te loodsen. Muziek is een mooie
hobby, maar een hobby die veel tijd en inzet vraagt. Daarom is thuisstudie ook
absoluut nodig.

Stel een leerling vordert niet voldoende op een bepaald onderdeel, dan wordt
daarover gepraat samen met de leerling, ouder, leraar en/of iemand van de
opleidingscommissie. Meestal komt hier en oplossing uit voort, maar het kan ook
zo zij dat wordt besloten met het stoppen van de opleiding.

Rapport
Net als op school wordt de leerling regelmatig beoordeeld door de leraar en krijgt
de leerling ieder trimester een rapport.

Voorspelen
Een keer per jaar wordt er een voorspeelmorgen georganiseerd die altijd druk
bezocht wordt door ouders en familie. De leerling krijgt de gelegenheid om zijn
muzikale kunnen te tonen en studeert daarvoor een stukje in dat wordt
beoordeeld door een vakkundige jury (vakleerkracht of dirigent). De leerling krijgt
na het spelen een rapport met een beoordeling en winnaars ontvangen de
wisselbeker in hun categorie.

Behalve de voorspeelmorgen stimuleert de opleidingscommissie ook de
deelname aan solistenconcoursen.

Examens
Wanneer de leerling daaraan toe is doet hij achtereenvolgens examen voor het
behalen van het HAFA A, B, C en misschien wel D diploma. De examens (theorie
en prakrijk) worden afgenomen onder auspiciën van Stichting Opmaat die
gecertificeerd is voor het uitgeven van de officieel erkende diploma’s. Globaal
gesproken duurt het traject voor het behalen van een A diploma 2 á 3 jaar, voor
het B diploma aansluitend nog eens 2 jaar.


Doorstromen naar orkest

Er bestaan geen vastgestelde termijnen binnen de opleiding om door te stromen
naar het jeugdorkest of de grote harmonie. Of een leerling zover is om toe te
treden tot een orkest wordt in overleg met leraar, dirigent en
opleidingscommissie vastgesteld.

Orkesten
Voor leerlingen die zover zijn, zijn er twee jeugdorkesten, de samenspeelgroep
“De Knipoog”en jeugdorkest “het OOG”. Het OOG repeteert op vrijdagavond,
vóór de repetitie van het harmonieorkest. Zo wennen de leerlingen er al snel aan
dat vrijdagavond vaste harmonieavond is.

‘t Knipoog
Nadat een eerste basis op het instrument is gelegd, stromen de leerlingen door
naar de Knipoog (na ongeveer 10 instrumentlessen). De leerlingen krijgen de
mogelijkheid om onder begeleiding van de jeugddirigent in een vroeg stadium de
beginselen van het samen musiceren te leren. De Knipoog is vooral bedoeld om
de leerlingen extra te stimuleren. Twee keer per jaar geeft de groep een
concertje.

‘t OOG
Als de leerling klaar is voor de volgende stap (dat is afhankelijk van de
vorderingen) volgt jeugdorkest “Het OOG” (Opleidings Orkest Gerlachus). De
repetities zijn op vrijdagavond van 18u30 tot 19u30. De leden van het OOG
spelen geruime tijd in dit orkest, voordat ze mogen meespelen in het harmonieorkest. Na doorstroming naar het harmonieorkest blijven de leerlingen nog een aantal jaren bij het OOG spelen. Het grote voordeel hiervan is dat de leerlingen bij het OOG eerste partijen en solo’s kunnen spelen. Die kans krijgen ze normaal gesproken de eerste jaren niet in het harmonieorkest. Het OOG geeft tal van concerten en neemt bij gelegenheid deel aan concoursen.

Harmonie orkest
Uiteindelijk stromen de gevorderde leerlingen door naar het grote orkest. Dat
vindt in de regel plaats nadat de leerling zijn HAFA A diploma gehaald heeft. Om
te beginnen wordt verwacht dat de leerling de eerste helft van de repetitie
meedoet, ingegeven door de vaak nog jonge leeftijd van de muzikant. De leerling
zal een aantal jaren en in het OOG en in het harmonie orkest spelen. Gezien de
vaak nog jonge leeftijd van deze leerlingen, wordt ernaar gestreefd de kinderen
in groepen van eigen leeftijd te laten doorstromen zodat ze aanspraak aan elkaar
hebben.

De repetitie van het harmonieorkest vindt plaats aansluitend aan de repetitie van
het OOG en duurt tot 22.15 uur, met een pauze om ongeveer 21.00 uur.


Overige informatie

De lessen zijn over het algemeen één keer per week. Het tijdstip wordt in
onderling overleg afgesproken. Tijdens de schoolvakanties is er ook vakantie van
de instrumentles. Als een leerling niet naar een les kan gaan, moet de leerling
zich tijdig (ten minste 1 dag) vóór de les afmelden. Als dit niet gebeurt, moet de
leraar gewoon door de vereniging betaald worden. Dit zijn onnodige kosten en
daarom behoudt de verenging zich het recht voor om bij regelmatig verzuim van
lessen zonder afmelding de kosten door te berekenen.

In de regel vinden de muzieklessen plaats in de lokalen van het MFCO.

Sociale activiteiten
Natuurlijk is het de muziek die ons binnen de vereniging met elkaar bindt. Maar
om iedereen beter te leren kennen, zeker tijdens de opleiding, worden door de
jeugdcommissie diverse activiteiten georganiseerd: workshops, uitstapjes naar
pretparken enz..

En goede opleiding kost de vereniging veel geld. Daarom worden de (oudere)
leerlingen ingeschakeld om mee te helpen bij bijvoorbeeld de verkoop van
donateurkaarten of de jaarmarkt en wanneer ze achttien zijn bij het ophalen van
papier. Op deze manier dragen alle leden van de vereniging een steentje bij.
Hierbij doet de vereniging nadrukkelijk ook een beroep op de ouders voor hulp
bij het oud-papier ophalen, de jaarmarkt , bestuurswerkzaamheden, organisatie,
etc.

Communicatie
De vereniging communiceert met haar leden via een nieuwsbrief en MyOrchestra. Hierin staat voor alle gelederen niet alleen belangrijke informatie over repetities en
concerten, maar ook aankondigingen van andere activiteiten. Voor ieder lid van
de verenging is deze nieuwsbrief en MyOrchestra dé informatiebron. De nieuwsbrief wordt
verstuurd per email. Communicatie over de opleiding gebeurt in principe ook via
de nieuwsbrief, maar ook rechtstreeks via email. Verder vind je op de website
van de harmonie nog nuttige informatie zoals b.v. de jaaragenda en het schema
voor papier ophalen.